เงื่อนไขบริการ

COUPLESHIRT BY BK เจ้าของเว็บไซต์ www.coupleshirt.in.th  ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์www.coupleshirt.in.th ทางร้าน จึงขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และทางร้าน มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาใช้เว็บไซต์ทุกท่านทางร้านค้า ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ทำการกรอกรายละเอียดให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ท่านยอมรับและถือว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของร้านค้า
  2. ทางร้านค้าจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าว ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้ร้บอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ทางร้าน ได้ทำการว่าจ้างหน่วยงานอื่น ให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางร้าน จะทำการกำหนดข้อตกลงกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
  4. หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางร้าน ขอสงวนสิทธิในการลบ หรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางร้าน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น